دعوت سفیر اوگاندا از سرمایه گذاران ایرانی برای حضور در این کشور


ساوه – ایرنا سفیر اوگاندا در تهران با اشاره به توانمندی های ایران در حوزه های مختلف اقتصادی از سرمایه گذاران ایرانی برای حضور در کشور خود دعوت کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85146134/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی