خبر واردات ۷۰ هزار دستگاه تراکتور به کشور تکذیب شد


تبریز-ایرنا – مدیرکل ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی، ساختمانی و معدنی وزارت صمت خبر مربوط به واردات ۷۰ هزار دستگاه تراکتور به کشور را تکذیب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84960605/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%B7%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی