جشن احیای ۱۶۰ کارگاه تعطیل شده خوزستان با حضور رییس جمهور برگزار شد


دزفول-ایرنا- جشن احیای ۱۶۰ کارگاه تعطیل شده خوزستان روز پنجشنبه با حضور رییس جمهور و تعدادی از اعضای هیات دولت سیزدهم با صرف هفت هزار میلیارد تومان در شهرک صنعتی شماره یک دزفول برگزار شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85092897/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DB%B1%DB%B6%DB%B0-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی