جانشین پلیس راهور: مساله ایمنی سرنشینان در صنعت خودروسازی نیازمند بازنگری است


سمنان- ایرنا- جانشین رییس پلیس راهور فراجا گفت: بازنگری در تولیدات صنعت خودرو با هدف ارتفای ایمنی سرنشینان ضرورت دارد. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85072013/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی