ثبت رشد ۵.۱ درصدی بخش صنعت در بهار ۱۴۰۱/ رشد اکثر تولیدات صنعتی تا پایان مردادماه

طبـق گـزارش مرکـز آمـار ایـران تشـکیل سـرمایه در بخـش ماشـین‌آلات و تجهیـزات در سـه‌ماهه ابتـدای سـال ۵.۸ درصد رشـد داشــته اســت. شــایان ذکر اســت نیمــه دوم ســال عملیــات اجرایــی پروژه‌هــای بــزرگ ســرمایه‌گذاری اجــرای ۴۲ پــروژه بــزرگ صنعتـی کشـور بـا حجـم سـرمایه‌گذاری معـادل بیـش از ۱۵ میلیـارد دلار در ۱۱ اسـتان کشـور، اجـرای پروژه‌هـای زیرسـاختی بـرای سـاخت نیروگاههـای اختصاصـی و تأمیـن ۱۴ هـزار مـگاوات بـرق مورد نیـاز بخـش تولیـد بـا سـرمایه‌گذاری بـه ارزش هفت میلیـارد دلار و اجـرای پروژه‌هـای شیرین‌سـازی آب دریـا بـا محوریـت شـرکت‌های بـزرگ صنعتـی و معدنـی آغـاز شـده اسـت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84920882/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B5-%DB%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C

اکثـر تولیـدات صنعتـی در پنج‌ماهـه ابتـدای سـال در مقایسـه بـا دوره مشـابه رشـد بالایی داشـته‌اند. به‌عنـوان نمونـه فولاد ۹.۹ درصد، محصولات فولادی هشت درصد، تراکتور ۵۳ درصد، اتوبـوس، مینی‌بـوس و ون ۱۴۷ درصد، تولیـد خـودروی کامـل ۲۸۸ درصد،  الیــاف پلی‌اســتر ۵.۸ درصد، کاغذ ۶.۸ درصد، ســموم دفــع آفــات، ۱۱ درصد، ظــروف شیشه‌ای و چینی ۱۴ درصد، تلویزیــون ۲۱ درصد، پتروشـیمی ۶.۲ درصد.

البتـه در محصولـی نظیـر روغـن خوراکـی کاهـش تولیـد (رشد منفی ۲۵ درصدی) داشته‌ایم کـه علـت آن اجـرای سیاسـت حـذف نـرخ ارز ۴۲۰۰ تومانـی بـرای کالاهای اساسـی و روغـن بـوده و مصـرف آن کاهش یافتـه و منطقـی شـده اسـت.

به گزارش ایرنا، برآوردهـای کارشناسـی نیـز حاکـی از ایـن اسـت کـه نـرخ رشـد بخـش صنعـت در سـه‌ماهه دوم نیـز بـا رشـد مطلوبـی همـراه اسـت.

شــاخص تولیــد شــرکت‌های بورســی کــه بیــش از نیمــی از تولیــد کشــور را در اختیــار دارنــد، از خــرداد تــا شــهریور ســال جـاری بـه ترتیـب بـا ۲.۵، ۵.۸، ۶.۷ و ۶.۵ درصد رشـد در مقایسـه بـا دوره مشـابه همـراه بـوده اسـت. رشـد بالای ۶ درصـد در مـرداد و شـهریور در یـک سـال اخیـر و ایـن اسـتمرار رشـد طـی چنـد سـال اخیـر کم‌نظیـر بـوده اسـت.

صـادرات غیرنفتـی در نیمـه نخست سـال بـه بیـش از ۲۴ میلیـارد دلار رسـیده و نسـبت بـه دوره مشـابه سـال قبـل ۱۳ درصد رشـد دارد. همچنیـن شـکاف صـادرات غیرنفتـی و واردات در ۶ ماهه امسـال بـه ۲ میلیـارد دلار کاهش یافتـه اسـت.

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی