تکذیب نسبت فامیلی همسر وزیر صمت با رییس‌جمهور


تهران – ایرنا – وزارت صنعت، معدن و تجارت ادعای نسبت فامیلی همسر وزیر صمت با رییس جمهور را تکذیب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85080433/%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی