تولید ۱۶۶هزار تن شمش آلومینیوم در بهار ۱۴۰۲/ افزایش تولید نسبت به برنامه


تهران- ایرنا- تولید شمش آلومینیوم کشور در سه ماهه نخست ۱۴۰۲ به ۱۶۶ هزار تن رسید که نسبت به برنامه ۹ درصد رشد داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85173335/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B1%DB%B6%DB%B6%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%B4-%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی