تولید ناخالص داخلی هرمزگان در بخش صنعت ۱۷ درصد رشد کرد


بندرعباس – ایرنا – رییس اداره طرح و برنامه سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: تولید ناخالص داخلی هرمزگان در حوزه صنعت طی یک سال گذشته ۱۷ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ رشد داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85083014/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DB%B1%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی