توجه نکردن به ساختارهای قانونی، بزرگترین چالش اکتشاف ذخایرمعدنی است


تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فن‌آوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور گفت: توجه نکردن به ساختارهای قانونی و وظیفه‌ای بزرگترین چالش اکتشاف ذخایر معدنی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85135701/%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی