تمام تلاش دولت سیزدهم بهبود وضع معیشتی کارگران است


ساری – ایرنا- مسوول سازمان بسیج کارگری و کارخانجات کشور گفت: تمام تلاش دولت سیزدهم رفع مشکلات واحدهای تولید و بهبود وضع معیشتی کارگران است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85094217/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی