تعادل بازار گوشت؛ با رفع ممنوعیت ورود دام زنده از استان‌های غربی به تهران


تهران – ایرنا – رییس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت: اکنون با مشکل جدی ورود دام زنده از استان‌های غربی به تهران روبرو هستیم که در صورت رفع ممنوعیت توسط سازمان دامپزشکی، قیمت گوشت گوسفندی در تهران متعادل خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85090978/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی