تخلف میلیاردی از طریق فروش صوری نان در کردستان شناسایی شد


سنندج- ایرنا- معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کردستان گفت: تخلف میلیاردی در واحدهای نانوایی از طریق فروش صوری نان به همت بازرسان این سازمان شناسایی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85030257/%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B5%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی