تحقق ۶۳ درصد منابع شرکت‌ شهرک‌های صنعتی استان‌ها نسبت به بودجه مصوب


تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: میزان شهرک ‌سازی نسبت به منابع محقق شده در شرکت‌ شهرک‌های صنعتی استان‌ها ۷۲ درصد و نسبت به بودجه مصوب شهرک‌ سازی ۶۳ درصد بوده است. همچنین تاکنون ۶۳ درصد منابع شرکت‌های استانی نسبت به بودجه مصوب محقق شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84996074/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%DB%B6%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی