تحقق رشد ۱۲ درصدی در بخش معدن نیازمند آگاهی از داشته های معدنی است


تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دستیابی به رشد ۱۲ درصدی پیش بینی شده در برنامه هفتم توسعه برای بخش معدن نیازمند آگاهی کامل از داشته‌های معدنی کشور است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85118383/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DB%B1%DB%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی