بیشترین تخلف بدون ضابطه فروش خودرو مربوط به شرکت «بهمن» است


تهران – ایرنا – وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه گزارش تخلف خودروسازان در فروش بدون ضابطه خودرو به رییس جمهور جمهور ارائه شده است، گفت: بیشترین تخلف مربوط به شرکت بهمن موتور بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85059932/%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی