بنیاد برکت ۴۰ میلیارد تومان برای احیای کارخانه نساجی قائمشهر هزینه کرد


ساری- ایرنا- معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران گفت: بنیاد برکت برای احیای واحد راکد و تعطیل نساجی قائمشهر حدود ۴۰ میلیارد تومان در ۲ سال گذشته هزینه کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85158063/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DB%B4%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی