برگشت سه هزار و ۱۹۶ واحد تولیدی راکد و نیمه راکد کشور به چرخه تولید


اهواز – ایرنا – معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سه هزار و ۱۹۶ واحد تولیدی راکد و نیمه راکد از پارسال تاکنون در کشور به چرخه تولید برگشتند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85022685/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B1%DB%B9%DB%B6-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی