برنامه هفتم و ایجاد انگیزه برای کارفرمایان در به‌کارگیری نیروی کار


تهران- ایرنا- یک کارشناس مسائل اقتصادی از نوآوری برنامه هفتم توسعه کشور در ایجاد انگیزه برای کارفرمایان در به‌کارگیری نیروی کار خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85132935/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی