برنامه دولت برای احیای ۸ هزار واحد تعطیل و نیمه فعال در سال جاری


تهران- ایرنا- نماینده دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی گفت: در سال گذشته بیش از ۴۲۰۰ واحد راکد و نیمه فعال احیا شد که در سال جاری این تعداد به ۸ هزار واحد افزایش می یابد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85073474/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DB%B8-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی