بانک صنعت و معدن ۲۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات رونق اقتصادی پرداخت کرد


سمنان- ایرنا- مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت: ۲۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به منظور تامین مالی به سه هزار واحد صنعتی در نقاط مختلف کشور طی یک دهه اخیر پرداخت شد. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85119856/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%DB%B2%DB%B8%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی