بانک صنعت و معدن اختیارات خود را به شعب استانی تفویض می‌کند


اردبیل – ایرنا – مدیرعامل بانک صنعت و معدن از تسهیل و تسریع در خدمت‌رسانی با تفویض اختیار بیشتر به شعب این بانک در کشور خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85133606/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D9%88%DB%8C%D8%B6-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی