بازپس گیری زمین ۵۰۰ قرارداد سرمایه گذاری راکد در خوزستان دنبال می‌شود


اهواز – ایرنا – مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خوزستان گفت: ۵۰۰ قرارداد سرمایه‌گذاری در خوزستان وجود دارد که با گذشت سال ها از عقد قرارداد به دلیل عمل نکردن به تعهدات از سوی سرمایه گذار، پیگیری حقوقی برای بازپس گیری این زمین ها و واگذاری به سرمایه گذاران واقعی دنبال می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84970319/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%BE%D8%B3-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی