بازدید سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان از کارخانه سیمان باقران


بیرجند – ایرنا – سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان در دومین روز سفر به خراسان جنوبی از بازارچه مرزی گلورده و کارخانه سیمان باقران در شهرستان درمیان بازدید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85055091/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی