ایران در تدوین برنامه‌های سال ۲۰۲۴ سازمان ایزو برای منطقه آسیا و اقیانوسیه مشارکت کند

در این نشست مقرر شد به منظور انتقال تجربیات، زمینه حضور مدرس برای دوره‌های آموزشی منطقه ای و اقدامات لازم برای دوره‌های مورد نیاز کارکنان سازمان ملی استاندارد ایران فرآهم شود.

مجمع عمومی سازمان بین المللی استاندارد  (ایزو) از ۲۸ شهریور در ابوظبی آغاز شده است و تا جمعه (اول مهر) ادامه دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84892479/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7

همکاری در تدوین سند ماموریت و چشم انداز برای کشورهای عضو در این منطقه برای همکاری بیشتر در حوزه‌های تخصصی استانداردسازی، ارزیابی انطباق و اندازه شناسی از دیگر موارد مورد بحث در این نشست  بود.

به گزارش ایرنا از سازمان ملی استاندارد ایران، «ایکه پرماتا» هماهنگ کننده منطقه آسیا و اقیانوسیه سازمان بین المللی استاندارد، خواستار انتقال تجربیات کشورمان در برگزاری جایزه ملی کیفیت ایران برای کشورهای منطقه آسیا- اقیانوسیه شد.

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی