ایران با داشتن ظرفیت‌های ویژه تجاری به وزارتخانه تخصصی نیاز دارد


تهران- ایرنا- رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان گفت: کشوری که ظرفیت‌های ویژه تجاری و ترانزیتی دارد و برای تبدیل شدن به هاب تجارت و ترانزیت منطقه هدفگذاری کرده است، باید وزارتخانه تخصصی در حوزه بازرگانی داشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85111974/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی