ایدرو متولی ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده کشور شد


تهران- ایرنا- سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، متولی ستاد نوسازی و اسقاط خودروهای فرسوده کشور شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85125826/%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی