ایجاد صنایع کوچک و متوسط نیاز امروز هرمزگان است


بندرعباس – ایرنا – رییس پارک علم و فناوری هرمزگان گفت: این استان با توجه به فعالیت صنایع بزرگ و همچنین برنامه‌های درحال اجرای ایجاد چنین صنایعی در شرق و غرب خود نیازمند تشکیل صنایع کوچک و متوسط پایین دستی بوده و یا باید شاهد مهاجرت این صنایع از سایر استان‌ها به هرمزگان باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85050136/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی