امکان آزادسازی تدریجی وثیقه اعتبارات بخش تولید فراهم شد


تهران – ایرنا – نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به طرح تأمین مالی و جهش تولید، با آزادسازی بخشی از وثیقه اعتبارات اعطایی همزمان با بازپرداخت آن موافقت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85177077/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AC%DB%8C-%D9%88%D8%AB%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی