اعتراض خودروسازان به قیمتگذاری خودروها توسط شورای رقابت مردود اعلام شد


تهران- ایرنا- با استناد به رأی هیأت تجدید نظر شورای رقابت، اعتراض خودروسازان به مصوبه ۵۴۳ خودرویی این شورا درخصوص قیمتگذاری خودروها مردود اعلام شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85137271/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی