استاندار کردستان: راه برون رفت از گره های اقتصادی رونق فرش دستباف است


سنندج-ایرنا-استاندار کردستان گفت: یکی از راه‌های برون رفت از گره های اقتصادی تمرکز بر مزیت های استان، به ویژه در حوزه فرش است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85171049/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%81

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی