استاندار سمنان: تامین نقدینگی از بازار سرمایه برگ برنده واحدهای تولیدی است


سمنان- ایرنا- استاندار سمنان گفت: تامین مالی از بازار سرمایه برگ برنده برای واحدهای تولیدی و بخش خصوصی با هدف رونق تولید است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85108401/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی