استاندار تهران : قوانین مترتب بر تولید با شرایط همخوانی ندارد


اسلامشهر – ایرنا – استاندار تهران با بیان اینکه قوانین مترتب بر تولید با شرایط همخوانی ندارد، گفت: گاهی برای یک متر تغییر کاربری سیر طولانی باید طی شود که نمی توان قدرت تولید را افزایش داد، از سوی دیگر تداخل قوانین نیز منجر به مشکلات می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85180094/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D8%A8-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%87%D9%85%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی