استاندار تهران: اطلس معادن استان با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان تهیه شود


شهرری – ایرنا – استاندار تهران بر تهیه اطلس معادن استان تهران تاکید کرد و گفت: شایسته است در کنار تهیه این اطلس با بهره گیری از ظرفیت نخبگان، واگذاری معادن نیز ضابطه مند شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85036007/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی