احیای واحدهای راکد برای هفت هزار و ۵۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرد


تبریز – ایرنا – معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: در یکسال گذشته احیای واحدهای راکد و برگشت آن ها به چرخه تولید، برای هفت هزار و ۵۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85134346/%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی