احصاء ۲۰۰ مشکل واحدهای تولیدی کشور/برخی موانع توسط استاندارد ایجاد می شود


کرمان – ایرنا – دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور گفت: ۲۰۰ مشکل تولید کشور در حوزه بانکی، مالیات و سایر موارد احصا و ثبت شده است که دنبال رفع آنها هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84918590/%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A1-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی