اجرای سند توسعه صنعتی از تدوین آن مهم‌تر و مشکل‌تر است

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «احمد تشکینی» در ششمین نشست از سلسله میزگردهای تخصصی سیاست صنعتی در این موسسه، با عنوان  «نقدی بر تدوین و اجرای استراتژی های توسعه صنعتی کشور: دلایل عدم توفیق و مسیر رو به جلو» با بیان اینکه نباید سندنویسی به عنوان هدف در نظر گرفته شود، افزود: سند نویسی هدف نیست اما اجرای سندی که در حوزه سیاست و استراتژی صنعتی نوشته می شود، باید الزام آور باشد.

تشکینی، تدوین استراتژی توسعه صنعتی را نیازمند ابزارهای مناسب اقتصادی، حضور ذی نفعان و دست اندرکاران در این امر و اجماع سازی دانست و  گفت: تدوین این سند اقدام بسیار سختی است و اجرای آن از تدوین سخت تر خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84894256/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AAوی با بیان اینکه در هیچ کشوری تدوین استراتژی توسط وزارتخانه بخشی انجام نمی‌شود و یک سند باید برای همه بخش های بانکی و مالیاتی و غیره باشد، ادامه‌داد: به‌طور معمول استراتژی توسعه صنعتی در اواخر کار دولت ها تدوین می شود که این امر سبب اجرایی نشدن آن می شود.

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی