اجرای برنامه‌های تحولی در ۲ افق ۱۴۰۴ و ۱۴۰۸؛ مهمترین عملکرد یک‌ساله وزارت صمت


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: مهمترین عملکرد وزارت صمت در یک سال گذشته ایجاد بستر لازم برای اجرای برنامه‌های تحولی در ۲ افق ۱۴۰۴ و ۱۴۰۸ است که به آن دست خواهیم یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84919671/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2-%D8%A7%D9%81%D9%82-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B4-%D9%88-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B8-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی