آغاز فرایند تولید داخل دامپ تراک معادن با تاکید رییس‌جمهور


کرمان – ایرنا – مدیرعامل شرکت صنایع ملی مس ایران با اشاره به مصوبات سفر رییس جمهور به چین گفت: شرکت سازنده خارجی با تولید دامپ تراک (تجهیزات سنگین معادن) در ایران موافقت کرد و در این زمینه با این شرکت تفاهم کردیم که اکنون در مرحله انعقاد قرارداد قرار داریم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85044577/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی